تورجا
سفرهای داخلی
مرتب‌سازی بر اساس:
فیلتر بر اساس:
قیمت
285000 تومان
580000 تومان

تور مشهد

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
420,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/29 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/06 (موجود)
1398/06/02 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
580,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/29 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/06/12 (محدود)
1398/06/10 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
470,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/29 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/05/31 (تکمیل)
1398/06/02 (تکمیل)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
285,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/30 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/05/30 (تکمیل)
1398/06/01 (محدود)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
380,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/30 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/06/01 (تکمیل)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/30 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/05/30 (تکمیل)
1398/06/01 (محدود)

تور مشهد

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
400,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/31 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/02 (موجود)
1398/06/06 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/31 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/04 (محدود)
1398/06/12 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
310,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/31 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/05/31 (تکمیل)
1398/06/02 (تکمیل)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
360,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/05/31 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/06/02 (تکمیل)
1398/05/31 (تکمیل)

تور مشهد(B)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
370,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/01 (تکمیل)

تور مشهد(C)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
320,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/01 (محدود)
سایر اجراها
1398/05/30 (تکمیل)
1398/05/30 (تکمیل)

تور مشهد

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
400,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/02 (موجود)
سایر اجراها
1398/05/29 (محدود)
1398/05/31 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/02 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/06/24 (موجود)
1398/06/10 (محدود)

تور مشهد(A)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
370,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/02 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/05/31 (تکمیل)
1398/05/31 (تکمیل)

تور مشهد

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
400,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/04 (موجود)
سایر اجراها
1398/05/29 (محدود)
1398/05/31 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/04 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/30 (موجود)
1398/06/20 (موجود)

تور مشهد

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
400,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/06 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/04 (موجود)
1398/05/31 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
510,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/06 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/02 (تکمیل)
1398/06/04 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/08 (تکمیل)
سایر اجراها
1398/06/20 (موجود)
1398/06/16 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/10 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/28 (موجود)
1398/05/31 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
510,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/12 (محدود)
سایر اجراها
1398/06/06 (محدود)
1398/06/24 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/14 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/22 (موجود)
1398/06/12 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
510,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/16 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/12 (محدود)
1398/06/24 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/18 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/30 (موجود)
1398/06/22 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/20 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/24 (موجود)
1398/06/14 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/22 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/10 (محدود)
1398/06/06 (محدود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
500,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/24 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/28 (موجود)
1398/06/02 (تکمیل)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
510,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/26 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/16 (موجود)
1398/05/31 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/28 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/04 (محدود)
1398/06/20 (موجود)

تور مشهد(هتل مرات)

خدمات تور: قطار 4 تخته درجه یک،2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه، ناهار، شام، ترانسفر رفت و برگشت راه آهن، سرویس رایگان حرم ...
نحوه اجرا: گروهی
490,000 تومان
3.5 روزه
از 1398/06/30 (موجود)
سایر اجراها
1398/06/20 (موجود)
1398/06/24 (موجود)
در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
Copyright © 2019 tourja. All rights reserved.